Наставним програмом за образовни профил економски техничар предвиђени су предмети којима се стичу неопходна стручна знања из економије, организације и менаџмента предузећа. Такође се кроз разне опште образовне предмете стичу општа знања и општа култура.
 
 
Смер Економски техничар је иновиран од школске 2019/2020. године. Измене су извршене у складу са захтевима тржишта. На овом смеру ученик ће најпре савладати основна знања из области економије. Већ од другог разреда, ученици поред теоријског, стичу и практична знања и вештине. Практична знања и вештине, ученици стичу симулирањем рада у привредном друштву. Оснивањем виртуелног привредног друштва, ученици ће као запослени у том привредном друштву примењивати стечена знања и повезати теорију и праксу.
Циљ стручног образовања за квалификацију Економски техничар је оспособљавање ученика за вођење администрације, комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова и послова осигурања.
 
 
Loading...