Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Образовни профил финансијски администратор развијен је на нивоу средњестручног образовања и школовање траје четири године, после завршене основне школе. Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

Ред.

бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1 одељења 1 одељења 1 одељења 1 одељења 4 одељења
ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик и књижевност 3 111 3 108 3 105 3 93 12 417
2. Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 62 8 278
3. Физичко васпитање 2 74 2 72 2 70 2 62 8 278
4. Математика 3 111 3 108 3 105 3 93 12 417
5. Рачунарство и информатика 2 74 2 74
6. Историја 2 74 2 72 4 146
7. Ликовна култура 1 35 1 35
8. Географија 2 74 2 74
9. Биологија 2 74 2 74
10. Социологија са правима грађана 2 62 2 62
11. Принципи економије 3 111 2 72 5 183
12. Рачуноводство 3 111 4 144 4 140 4 124 15 519
13. Финансијско пословање 2 74 2 72 2 70 2 62 8 278
14. Канцеларијско пословање 3 111 2 72 5 183
15. Пословна економија 2 74 2 72 2 70 6 216
16. Пословна информатика 2 72 2 72
17. Право 2 72 2 70 4 142
18. Финансијско рачуноводствена обука 3 108+30 4 140+60 4 124+90 11 372+180
19. Јавне финансије 2 70 2 70
20. Национална економија 2 70 2 70
21. Статистика 3 93 3 93
22. Предузетништво 2 62 2 62
23. Ревизија 2 62 2 62
24. Грађанско васпитање/Верска настава 1 37 1 36 1 35 1 31 4 139
25. Изборни предмети 2 70 2 62 4 132
УКУПНО 32 1184 32 1182 32 1180 32 1082 128 4628