Школски тимови, активи и комисије

Тим за израду Годишњег плана рада школе
Биљана Ђорђевић-директор,
Сања Коцић Маркакис педагог– координатор, 
Председници стручних већа     
 Информатичар Горан Миловановић
Данијела Синадиновић
Драгана Крстић
Тим за праћење постигнућа ученика
Све одељењске старешине и стручна служба
Тим за маркетинг и промоцију школе
Неда Цакић -координатор
Данијела Радовановић
Ивана Станојевић
Љубица Димитријевић
Марина Станковић
Емилија Митић
Лепосава Рангелов
Актив за школско развојно планирање
Биљана Ђорђевић-директор
Сања Коцић Маркакис -педагог
Зоран Димитријевић
Каролина Прокоповић
Владимир Станковић
Ивана Станојевић
Драгана Крстић-координатор
Бојана Цветановић
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Биљана Ђорђевић-директор
Сања Коцић Маркакис -педагог
Данијела Јовановић Алексић
Предраг Красић
Јадранка Петковић
Мирјана Ивковић координатор
Каролина Прокоповић
Марија тричковић
Комисија за израду распореда часова
Миловановић Горан
Комисија за дежурство наставника
Директор и педагог
Тим за стручно усавршавае запослених
Ирена Дикић
Милена Манајловић
Горан Миловановић
Бојана Цветановић,
Маја Антуновић –координатор,
Станковић  Весна
Особа задужена за ванредне ученике
Бранкица Ђокић
Тим за каријерно вођење
Сања Коцић-педагог
Биљана Ђорђевић
Сања Ристић координатор
Мирјана Ивковић
Ивана Станојевић
Биљана Жугић
Весна Младеновић,
Тим за подршку ученицима
Мирослав Станковић-координатор
Љубиша Лакићевић
Миодраг Јањић
Мирјана Ивковић
Емилија Митић координатор
Татјана Добреновић
Тим за сајт школе
информатичари
Лице за заштите података о личности
Биљана Жугић
Ученички  парламент
Сања Коцић Маркакис -Педагог
Тим за израду Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе
Биљана Ђорђевић-директор,
Сања Коцић Маркакис педагог– координатор, 
Тим за самовредновање
2021/22.г. самовредновање свих 6 кљ.области
Биљана Жугић
Миодраг Стојановић координатор  стални чланови
За шк.21/22.г. и сва стручна већа
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво
Биљана Ђорђевић –координатор
Живојин Прокоповић
Светлана Станковић
Милан Трајковић
Горан Митић
Јадранка Петковић
Милена Ђурић
Драган Јовановић
Божидар Михајловић
Тим за инклузивно образовање
Ирена Дикић
Мирјана Ивковић
Светлана Станковић
Милан Трајковић
Татјана Илић координатор
Драган  Јовановић
Рад на ученичким стипендијама
Маријан Стојановић
Тим за превенцију употребу дроге,наркотика и алкохолизма
Слађана Јовић кооединатор
Сузана Стоиљковић
Јадранка Анђелковић Петковић
Милена Ђурић
Марина Савић
Валентина Ђокић
Особе задужене за спровођење забране пушења
Снежана Гашевић
Слађан Дисић
Комисија за спортске активности
Професори физичког васпитања
Владимир Станковић- координатор
Комисија за здравствено васпитање
Јадранка Петковић- координатор
Тим за пројектно планирање
Биљана Ђорђевић- директор
Сања Коцић педагог
Каролина Прокоповић координатор
Сања Ристић
Драгана Крстић
Живојин Прокоповић
Тим за праћење Школског програма
Руководиоци стручних већа 
Горан Миловановић – координатор
Биљана Тричковић
Тим за сарадњу са породицом
Љубица Димитријевић-координатор
Татјана Цветковић
Ивана Станојевић
Божидар Михајловић
Прокоповић Живојин
Сузана Ђорђевић
Тим за обезбеђивање квалитета развоја установе
Бојана Џунић Јосиповић
Марина Станковић координатор
Данијела јовановић Алексић
Предраг Красић
Светлана Станковић