Најновије упутство за кандидате и за њихове родитеље, односно старатеље (01.04.2022.)

КАНДИДАТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ

·    У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.

·    Кандидати имају обавезу да са одељењским старешином благовремено провере тачност података из приjaва зa полагање матурских испита у школској бази података (апликацији).

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

·    Испити се полажу најмање два дана (у случају већине уметничких образовних профила и великог дела стручних образовних профила), односно три дана (у случају гимназија, одређених стручних образовних профила и уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит или део испита.

·    Писмени испит сваког дана почиње у 12.00 часова. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за општеобразовни наставни предмет, односно образовни профил.

·    Извођење практичног дела стручног испита сваког дана почиње у време које је истакнуто на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе. Трајање испита је одређено приручником о полагању матурског испита за образовни профил.

·    Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 11.15 часова све дане одржавања писмених испита, односно 60 минута пре почетка извођења практичног дела стручног испита током свих дана одржавања тих испита.

·    На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор наведен на насловној страни сваког теста. Листа дозвољеног прибора се објављује на огласној табли или другом видљивом месту у школи и на веб-сајту школе најкасније три дана пре почетка полагања првог писменог испита.

·    Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.

·    Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се изводити практични делови стручних испита према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или другом видљивом месту у школи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

·    Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.

·    Кандидат полаже практични део стручног испита према упутствима датим од стране чланова ШИК-а и према упутству за извођење радног задатка.

·    На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и

16

друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.

·    На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.

·    Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.

·    Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

·    Када кандидати заврше са полагањем практичног дела стручног испита, смеју да напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.

Чланови школске матурске комисије ШМК:     

1. Ђорђевић Биљана, в.д. директора, председник;

2. Сања Коцић Маркакис, педагог, заменик председника;

3. Бојана Цветановић, наставник ЕГП-а, секретар;

4. Ивана Станојевић и Драгана Крстић, наставници, чланови.

Датум и време полагања:

05.04.2022. године        Српски језик и књижевност (сви ученици четвртог разреда)

06.04.2022. године        Математика (сви ученици четвртог разреда)

08.04.2022.године    Тест за проверу стручно-теоријских знања (ученици одељења 4-1)

Време полагања испита: сваки дан од  12.00- 15.00 часова.

Прегледање тестова на нивоу школе почиње од 05.04. (после 18.00 ч) до 19.04.2022.

Кандидати полажу испит из одређеног општеобразовног наставног предмета, одређеног теоријског дела стручног испита на целој територији Републике Србије у истом дану у исто време, а практични део стручног испита у периоду намењеном извођењу  практичних делова стручних испита.

Дозвољени прибор за коришћење на испитима:

ИспитХемијска оловкаГрафитна оловка, гумица и резачКалкулатор *Прибор за цртање**
Српски језик и књижевност   
Математика
Тест за проверу стручно-теоријских знања  

* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан / ** Шестар и два троугла

Подношење пријаве:

Сваки кандидат је у обавези да поднесе Пријаву за полагање матурских испита у школи у којој похађа четврти разред средњег образовања.

Пријава за полагање матурских испита са прилозима је саставни део Стручног упутства.

Кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом достављају уз пријаву одговарајуће доказе за остваривање права на прилагођавање полагања и оцењивање испита.

Кандидат попуњену Пријаву за полагање матурских испита предаје одељеском старешини.

Садржај пилотирања:

У пилотирању учешће узимају ученици четвртих разреда свих јавних и приватних средњих школа у Републици Србији, а на следећи начин:

  1. Сви ученици полажу писмене испите  у зависности од врсте средњег образовања и васпитања ученици који похађају четврти разред.

Ученици средњег стручног образовања и васпитања полажу тест из Српског језика и књижевности, тест из Математике и тест за проверу стручно теоријских знања као део стручног испита.

  • Узорак ученика полаже практични део стручног испита (тј. матурски практични рад).

Кашњење на испит и прекид испита:

Ако кандидат  закасни на почетак испита (писменог испита или практичног деластручног испита) до 30 минута, дозвољено му је да приступи полагању. Време полагања испита му се не продужава.

Ако кандидат из оправданих разлога закасни на почетак писменог испита за више од 30 минута, забрањено му је да приступи полагању испита.

Ако кандидат из оправданих разлога закасни на почетак практичног деа стручног испита више од 30 минута, ШМК може му омогућити полагање тог дела испита у другом термину, ако то дозвољавају рокови за спровођење пилотирања.

Привремено одсуство са полагања:

Током полагања испита дозвољено је да уз одобрење и у пратњи дежурног наставника, односно члана ШИК напусти просторију у којој се полаже пријемни испит, односно практични део стручног испита само један кандидат у исто време.

Одсуство одобрава дежурни наставник односно председник ШИК.

Дежурни наставник, односно члан ШИК води рачуна о томе да кандидат ван просторије у којој се полажу испити на било који начин не комуницира са другим  лицима и да не дође у контакт са недозвољеним прибором.

Првих 30 минута након почетка писменог испита и последњих 15 минута пре истека времена одређеногм за полагање теста, кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој полажу испит.

Распоређивање кандидата:

Кандидати се окупљају испред просторије у којој ће да полажу испит 20 минута пре почетка писменог испита. 

Због идентификације, кандидат мора на испиту мора имати лични документ са фотографијом, који пре почетка испита треба да положи на ивицу клупе.

Уколико кандидат нема документ, дежурни наставник то уписује у Записник о полагању писменог испита.

У просторију кандидати могу унети само неопходне личне ствари које се морају одложити на за то предвиђено место.

Кандидати у просторији не смеју  имати помагала попут мобилног телефона или других преносивих уређаја електронске комуникације.

Правила понашања:

Пошто резултати постигнути на тестовима коришћеним у пилотирању могу да се користе као једна од валидација учениковог знања, дежурство на писменом испиту треба да се примењује као код свих писмених провера знања у школи. Током полагања испита у оквиру пилотирања, кандидатима није дозвољено:

  • поседовање, односно употреба недозвољеног прибора;
  • окретање, разговарање, односно комуницирање;
  • преписивање или допуштање преписивања;
  • ометање тока испита;
  • напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника;
  • поседовање недозвољених материјала.

Кандидат који је започео да полаже писмени испит мора да преда тест.

Прегледавање писмених испита

Прегледавање тестова се врши у два круга. У првом кругу (школски ниво) све тестове прегледавају наставници у школама, а у другм кругу (републички ниво) одабрани прегледачи прегледају узорак тестова које одреди ПДМ у сарадњи са Министарством.

Тестови из општеобраѕовних  наставних предмета бодују се у складу са упутствима за прегледавање која израђују радне подгрупе за појединачна подручја рада.

Тестови за проверу стручно-теоријских знања бодују се у складу са упутствима за прегледавање која израђују радне групе за појединачна подручја рада. 

Због објективности прегледања тестови на школском нивоу треба да се помешају, тако да наставници не прегледају тестове ученика којима предају.