Образовни профил: Пословни администратор
Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Наставним програмом за образовни профил пословни администратор предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области економије, права и администрације. Уско стручни предмети који се изучавају у оквиру овог профила су: пословна администрација, право, књиговодство, маркетинг. Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: менаџмент, економска политика, предузетништво, информатика и рачунарство, страни језици, матерњи језик и друго.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање административних послова, ученици овог профила стичу у оквиру виртуелног предузећа за обуку. У виртуелним предузећима се симулирају послови набавке, продајне, књиговодствене и службе правних послова. Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и рутине неопходне за њихово будуће занимање. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целокупну слику пословања предузећа.

Пословање виртуелног предузећа реализује се у, за то, посебно опремљеним учионицама. Учионице су опремљене канцеларијским намештајем, канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова. Часове у виртуелним предузећима реализују наставници који су прошли посебну обуку за примену нових наставних метода, објективног оцењивања, комуникације и сл.


Пракса у реалном предузећу се одвија одвија у трећем и четвртом разреду у оквиру блок наставе. Ученици имају прилике да раде у предузећима и тако у пракси провере стечена знања и вештине.


Стручни завршни испит је осмишљен тако да ученици кроз ситуационе задатке из струке и конкретне примере из праксе потврђују усвајањем стечених знања и вештина

ПО ЗАВРШЕТКУ ШКОЛОВАЊА ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР ЋЕ ЗНАТИ И УМЕТИ ДА:
Планира, организује и прати реализацију пословних активности
Координира пословне активности
Прати и примени правну регулативу
Комуницира са државним органима (службена кореспонденција)
Спроводи поступке остваривања права и обавеза из радног односа
Води евиденцију о запосленима
Организује састанке, промоције, презентације и друге скупове, организује службена путовања
Комуницира са клијентима и запосленима
Обавља пословну кореспонденцију
Обавља послове набавке и продаје
Води основне књиговодствено-благајничке послове
Врши обрачун зарада и накнада
Исплати зараде
Прати билансне поступке
Прати рокове фискалних обавеза
Води различите евиденције
Архивира пословну документацију

Радно место пословни администратори налазе у малим и средњим предузећима која се баве различитим привредним делатностима, као и ванпривредним организацијама и институцијама.

 
ПРОХОДНОСТ НА ФАКУЛТЕТЕ

Овај смер пружа могућност ученицима да наставе даље школовање на разним факултетима,пре свега у вези са стеченим стручним знањем ( Економски факултет, Правни факултет, ФОН (Факултет организационих наука ),као и на факултетима за маркетинг, менаџмент и сл.

КОРИСТИ ОВОГ ПРОФИЛА СУ ВИШЕСТРУКИ
Ученици имају прилику да брже и лакше дођу до посла.
Привреда има прилику да запосли оспособљени стручни кадар и тиме оствари уштеде у додатном оспособљавању.
Јавни сектор има прилику да ефикасније регулише политику запошљавања и усклађивања са приватним сектором.