Образовни профил: Правно-пословни техничар
Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Правни техничари поседују знање из кореспонденције, матичне евиденције, познају правни поступак и послове правног промета. Представљају предузеће или установу и доприносе бољем пословном успеху. Поред стручних предмета из области права и економије ученици стичу и одговарајуће опште образовање. Посао правног техничара подразумева како рад са људима тако и обраду докумената. Правни техничари најчешће раде у службама органа управе и локалне самоуправе, ко и на пословима из области радних односа. Посао обављају углавном у канцеларији, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора. После завршена средње школе правни техничари могу наставити студије на правном факултету, економском, филзофском, факултету безбедности…

Стручне компетенције:

 • обављање административних послова;
 • комуникацију са странкама;
 • рад на пословима из подручја радних односа;
 • комуникацију са банкама;
 • израду разних евиденција и статистичких података;
 • писање решења и одлука;
 • рад на пословима у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе;
 • рад на оверама потписа, рукописа и преписа;
 • обраду поште и рад на рачунару.

Поред наведених стручних компетенција, правни техничари:

 • способни су за праћење и усвајање пословних и правних знања из пословног права;
 • способни су за самосталан рад и рад у групи;
 • познају основне норме у пословној кореспонденцији, пословном праву;
 • поседују основна знања једног светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних послова;
 • у послу су тачни, ажурни, сналажљиви и посебно одговорни.