Образовни профил: Службеник у банкарству и осигурању

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Службеник у банкарству и осигурању је образовни профил чијим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављање послова са готовином по динарским рачунима правних и физичких лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и преузимање ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређивање  запошљавања створило је потребу за  креирањем оваквог образованог профила где ће ученици имати могућности да примене теоријска знања и да користе информациону  технологију у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду.

Већи део наставног процеса код овог образованог профила одвија се у специјално опремљеним кабинетима, како би се омогућила симулација проблема који се дешавају у свакодневном пословању банака и осигуравајућих организација. Након завршетка четворогодишњег школовања ученици су спремни за рад, али и наставак школовања, уписом основних академских или струковних студија на различитим факултетима.

По завршетку школовања у овом образовном профилу  добићете:

Стручне компентенције: обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова везаних за физичка и правна лица; обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова и продаја и преузимање ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама.

Вештине: продаја и праћење реализације послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова за физичка и правна лица, реализација послова везаних за хартије од вредности, обављање послова трезора; продаја и преузимање ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама.

Способност: одговорно, уредно и прецизно обављање поверених послова; успешно планирање и организовање времена; толерантност, љубазност, комуникативност, и флексибилност у односу према клијентима; прилагодљивост на промене у раду и решавање проблема у раду.