Подручје рада: Економија, право и администрација

Ниво квалификације: IV

Трајање образовања: четири године

 Сврха квалификације: Обављање финансијско – рачуноводствених послова, састављање и презентација финансијских и пореских извештаја.

Стручне компетенције:

  • Организовање сопственог рада у области финансија и рачуноводства
  • Обављање послова са књиговодственом документацијом
  • Обављање послова платног промета
  • Контирање и књижење пословних промена кроз пословне књиге
  • Обављање финансијских послова
  • Припремање и израда обрачуна
  • Припремање и израда извештаја

Овај образовни профил ученици уписују да би стекли знања и вештине у свим сегментима финансијско – рачуноводствених послова, али и неопходна правна и економска знања, као и знања из опште културе.

На овом образовном профилу ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелним привредним друштвима која оснивају у оквиру предмета финансијско – рачуноводствена обука

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима, књиговодственим агенцијама, предузетничким радњама и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Од другог разреда ученици имају предмет Финансијско – рачуноводствена обука која се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

Кроз овај предмет ученици стичу најшира практична знања из области оснивања привредних друштава, финансијско-рачуноводствених послова и послова платног промета.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на коме ученици могу да учествују. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међународним сајмовима.

Након завршеног  средњег образовања, финансијско рачуноводствени техничари могу да се запосле у финансијско – рачуноводственим службама свих привредних друштава, у банкама, осигуравајућим организацијама, књиговодственим агенцијама…

Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.