Чланови школске матурске комисије ШМК:     

1. Ђорђевић Биљана, в.д. директора, председник;

2. Сања Коцић Маркакис, педагог, заменик председника;

3. Бојана Цветановић, наставник ЕГП-а, секретар;

4. Ивана Станојевић и Драгана Крстић, наставници, чланови.

Датум и време полагања:

05.04.2022. године        Српски језик и књижевност (сви ученици четвртог разреда)

06.04.2022. године        Математика (сви ученици четвртог разреда)

08.04.2022.године    Тест за проверу стручно-теоријских знања (ученици одељења 4-1)

Време полагања испита: сваки дан од  12.00- 15.00 часова.

Прегледање тестова на нивоу школе почиње од 05.04. (после 18.00 ч) до 19.04.2022.

Кандидати полажу испит из одређеног општеобразовног наставног предмета, одређеног теоријског дела стручног испита на целој територији Републике Србије у истом дану у исто време, а практични део стручног испита у периоду намењеном извођењу  практичних делова стручних испита.

Дозвољени прибор за коришћење на испитима:

ИспитХемијска оловкаГрафитна оловка, гумица и резачКалкулатор *Прибор за цртање**
Српски језик и књижевност   
Математика
Тест за проверу стручно-теоријских знања  

* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан / ** Шестар и два троугла

Подношење пријаве:

Сваки кандидат је у обавези да поднесе Пријаву за полагање матурских испита у школи у којој похађа четврти разред средњег образовања.

Пријава за полагање матурских испита са прилозима је саставни део Стручног упутства.

Кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом достављају уз пријаву одговарајуће доказе за остваривање права на прилагођавање полагања и оцењивање испита.

Кандидат попуњену Пријаву за полагање матурских испита предаје одељеском старешини.

Садржај пилотирања:

У пилотирању учешће узимају ученици четвртих разреда свих јавних и приватних средњих школа у Републици Србији, а на следећи начин:

  1. Сви ученици полажу писмене испите  у зависности од врсте средњег образовања и васпитања ученици који похађају четврти разред.

Ученици средњег стручног образовања и васпитања полажу тест из Српског језика и књижевности, тест из Математике и тест за проверу стручно теоријских знања као део стручног испита.

  • Узорак ученика полаже практични део стручног испита (тј. матурски практични рад).

Кашњење на испит и прекид испита:

Ако кандидат  закасни на почетак испита (писменог испита или практичног деластручног испита) до 30 минута, дозвољено му је да приступи полагању. Време полагања испита му се не продужава.

Ако кандидат из оправданих разлога закасни на почетак писменог испита за више од 30 минута, забрањено му је да приступи полагању испита.

Ако кандидат из оправданих разлога закасни на почетак практичног деа стручног испита више од 30 минута, ШМК може му омогућити полагање тог дела испита у другом термину, ако то дозвољавају рокови за спровођење пилотирања.

Привремено одсуство са полагања:

Током полагања испита дозвољено је да уз одобрење и у пратњи дежурног наставника, односно члана ШИК напусти просторију у којој се полаже пријемни испит, односно практични део стручног испита само један кандидат у исто време.

Одсуство одобрава дежурни наставник односно председник ШИК.

Дежурни наставник, односно члан ШИК води рачуна о томе да кандидат ван просторије у којој се полажу испити на било који начин не комуницира са другим  лицима и да не дође у контакт са недозвољеним прибором.

Првих 30 минута након почетка писменог испита и последњих 15 минута пре истека времена одређеногм за полагање теста, кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој полажу испит.

Распоређивање кандидата:

Кандидати се окупљају испред просторије у којој ће да полажу испит 20 минута пре почетка писменог испита. 

Због идентификације, кандидат мора на испиту мора имати лични документ са фотографијом, који пре почетка испита треба да положи на ивицу клупе.

Уколико кандидат нема документ, дежурни наставник то уписује у Записник о полагању писменог испита.

У просторију кандидати могу унети само неопходне личне ствари које се морају одложити на за то предвиђено место.

Кандидати у просторији не смеју  имати помагала попут мобилног телефона или других преносивих уређаја електронске комуникације.

Правила понашања:

Пошто резултати постигнути на тестовима коришћеним у пилотирању могу да се користе као једна од валидација учениковог знања, дежурство на писменом испиту треба да се примењује као код свих писмених провера знања у школи. Током полагања испита у оквиру пилотирања, кандидатима није дозвољено:

  • поседовање, односно употреба недозвољеног прибора;
  • окретање, разговарање, односно комуницирање;
  • преписивање или допуштање преписивања;
  • ометање тока испита;
  • напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника;
  • поседовање недозвољених материјала.

Кандидат који је започео да полаже писмени испит мора да преда тест.

Прегледавање писмених испита

Прегледавање тестова се врши у два круга. У првом кругу (школски ниво) све тестове прегледавају наставници у школама, а у другм кругу (републички ниво) одабрани прегледачи прегледају узорак тестова које одреди ПДМ у сарадњи са Министарством.

Тестови из општеобраѕовних  наставних предмета бодују се у складу са упутствима за прегледавање која израђују радне подгрупе за појединачна подручја рада.

Тестови за проверу стручно-теоријских знања бодују се у складу са упутствима за прегледавање која израђују радне групе за појединачна подручја рада. 

Због објективности прегледања тестови на школском нивоу реба да се помешају, тако да наставници не прегледају тестове ученика којима предају.

ОБАВЕШТЕЊЕ-О-СПРОВОЂЕЊУ-ПИЛОТИРАЊА-ДРЖАВНЕ-МАТУРЕ